Кућа Добрих Вести

Login

Шта вам је потребно да оснујете удружење грађана?

Оцените овај чланак
(3 гласова)

UDRUŽENJEЗаконом о удружењу уређује се оснивање и правни положај удружења, упис и брисање из регистра, чланство и органи, статусне промене и престанак удружења, као и друга питања значајна за рад удружења.

 

Истим законом уређује се и статус и деловање страних удружења.

 

Удружење, у смислу овог закона, јесте добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

 

Удружење стиче статус правног лица даном уписа у регистар.

 

Удружење могу основати најмање три оснивача, с тим што најмање један од оснивача мора имати пребивалиште, односно седиште на територији Републике Србије.

 

Оснивачи удружења могу бити пословно способна физичка или правна лица(домаћа и страна).

 

Оснивач може бити и запослено и незапослено лице, као и пензионер, нема ограничења.

 

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити оснивач удружења уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

 

Скупштина је највиши орган удружења и њу чине сви чланови удружења.

 

Удружење се оснива усвајањем оснивачког акта и статута и избором лица овлашћеног за заступање, на оснивачкој скупштини удружења.

 

Удружење има назив.

 

Назив удружења мора бити на српском језику и ћириличком писму.

 

Назив удружења може садржати поједине стране речи ако оне чине назив међународне организације чије је удружење члан, ако су те речи уобичајене у српском језику, ако за њих нема одговарајуће речи у српском језику, или ако се ради о речима на мртвом језику.

 

Назив удружења, ако је то предвиђено статутом, може бити и на језику и писму националне мањине. Назив на језику и писму националне мањине уписује се у регистар после назива на српском језику и ћириличком писму.

Удружење може имати и скраћени назив, који се одређује статутом.

 

Скраћени назив уписује се у регистар.

 

Назив новооснованог удружења не може бити идентичан називу других удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у регистар.

 

Назив удружења не сме да буде заменљив са називом другог удружења нити да изазива забуну о удружењу, његовим циљевима или у погледу тога о каквој се врсти правног лица ради.

Због свега наведеног, препорука је да се пре избора назива увек изврши провера назива и то преко Интернет стране Агенције за привредне регистре

 

Удружење има седиште.

 

Седиште удружења мора бити на територији Републике Србије, с тим да се као седиште одређује она јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази место из кога се управља удружењем.

 

Удружење има једно или више лица овлашћених за заступање удружења(заступници удружења), изабраних, односно именованих на начин утврђен статутом.

 

За заступника удружења може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

 

Заступник удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених статутом и одлуком надлежног органа удружења.

 

Регистар удружења води Агенција за привредне регистре као поверени посао.

 

Регистар води се у писаном облику и као јединствена централна електронска база података.

 

Поступак уписа оснивања удружења

 

Поступак се покреће подношењем

 

1. Пријаве за упис удружења у Регистар удружења

2. Јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у једниствени регистар пореских обвезника (образац ЈРППС – 2) – подношењем ове пријаве удружење добија пореско идентификациони број (ПИБ) од Пореске управе који је генерисан у Решењу АПР о упису у Регистар удружења.

У овој пријави се попуњавају само назначени делови, односно уписује се: назив удружења, контакт подаци, начин на који ће бити извршено достављање одлуке, потпис заступника правног лица односно подносиоца пријаве.

3. Уз уредно попуњене пријаве за упис оснивања удружења у Регистар удружења подноси се:

а) Оснивачки акт удружења – оригинал

(ако је оснивач удружења малолетно лице, изјава законског заступника малолетног лица да оно може бити оснивач удружења, која садржи потврду о овери потписа у складу са Законом о оверавању потписа рукописа и преписа).

 

 

б) Статут – два оригинална примерка

 

ц) Записник са оснивачке скупштине – оригинал, односно оверен препис

 

 

д) Акт о избору заступника удружења који обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу, односно боравиште заступника удружења и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе-одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора).

 

 

е) Оверена фотокопија личне карте заступника удружења, а ако она не садржи податак о пребивалишту и адреси – и потврда о пребивалишту, односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту.

 

ф) Доказ о уплати накнаде за упис удружења у Регистар

 

г) Доказ о уплати таксе за матични/регистарски број

 

Примере докумената можете пронаћи на сајту Агенције за привредне регистре а истовремено можете и проверити износ накнаде за упис удружења, односно износ накнаде за матични број.

 

Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.

 

По пријему пријава Регистратор проверава да ли су испуњени законски услови за упис оснивања. Ако утврди да су поднете уредне пријаве и документација, Регистратор у року од 30 дана од дана подношења уредних пријава доноси Решење о упису оснивања удружења. Уз решење о упису у Регистар удружењу се доставља примерак статута који се оверава печатом Агенције и потписом Регистратора, чиме се потврђује његова истоветност са примерком статута који се чува у Агенцији.

Регистратор не испитује тачност података и веродостојност докумената достављених уз пријаву за упис.

 

Ако Регистратор утврди да нису испуњени услови за упис у Регистар, али да се уочени недостаци могу отклонити, Регистратор ће обавестити подносиоца о уоченим недостацима и наложиће му да у примереном року од 15 дана од дана пријема обавештења исправи недостатке односно уреди пријаву. Писмено обавештење се доставља на адресу која је у пријави наведена као адреса за пријем одлуке Регистратора и објављује са на Интернет страни Агенције.

 

Ако подносилац пријаве поступи у траженом року и уреди пријаву односно достави уредну документацију, Регистратор ће у прописаном року од 30 дана од дана поднете уредне пријаве за упис Решењем усвојити захтев и извршити упис у Регистар.

 

Ако подносилац пријаве не поступи у траженом року или не уреди пријаву односно не достави уредну документацију, Регистратор ће, по оцени да нису испуњени услови за упис у Регистар, одбацити пријаву.

 

Извор:Besplatnapravnapomoc.rs/Кућа добрих вести


Последњи пут измењено понедељак, 14 јануар 2019 14:54

Остави коментар

Поља обележена (*) су обавезна. Основна употреба HTML кода је дозвољена.

...:::.„Кућа добрих вести“ не сноси одговорност за садржаје линкова који воде на друге интернет странице (спољашње везе) .:::... © Кућа Добрих Вести 2015

Врх Десктоп верзија